Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Antal Rita e.v. (Ökotika) a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Antal Rita e.v. (Ökotika) (székhely: 2673 Csitár, Petőfi út 16., adószám: 67121759-1-12; cégjegyzékszám: 19-09-520807) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy Antal Rita e.v. (Ökotika) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Vállalkozó szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Vállalkozó megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),
 • A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Társaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.

1.   Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; -
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalommagyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 

2.   Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő Antal Rita e.v. (Ökotika).

Adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.

3.   Igénybe vett adatfeldolgozók

A Vállalkozó a következő adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése során, illetve részére továbbít adatokat:      

A Vállalkozó vásárlóitól érkezett megrendelésék házhozszállításához:

 • Csomagpont Logisztika Kft (Székhely:1067 Budapest, Szondi utca 15. adószám: 26704058-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-340159)

 • FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A,  Adószám: 25034644-2-10, Cégjegyzékszám: 10–10-020309)

Számlázás:

4.   A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok

4.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.

4.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok:

 • Kötelezően megadandó:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • jelszó
 • email cím
 • számlázási név
 • számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • telefonszám
  • Opcionális megadható:
  • adószám
  • kapcsolattartó neve

Az adatkezelés ellen adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

 

4.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

5.   A termék értesítő funkció kapcsán kezelt személyes adatok

5.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A termék értesítő funkció használata során megadott adatokat kizárólag az értesítés céljából kezeljük.

5.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a termék értesítés funkció során megadott email cím.

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A program kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat, a kezelt adatokat harmadik fél számára nem adjuk át.

A gyermek vagy gyermekek adatait kizárólag szülői hozzájárulás esetén kezeljük és tároljuk, illetve a megadott email cím használatának jogossága az email címet megadó érintett felelőssége.

 

5.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és annak alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

6.   A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

6.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

6.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja.Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

6.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

7.   Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

7.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi Antal Rita e.v. (Ökotika) részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének Antal Rita e.v. (Ökotika) általi kezeléséhez.

7.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

7.3.     A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Vállalkozónál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatárs, az ügyvezető ismerheti meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk, a megkeresés az info ( kukac ) okotika ( pont ) hu email címre érkezik.

8.   A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

8.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

8.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során kötelezően a nevet, email címet, illetve opcionálisan a telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

8.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársaiaz üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

9.   A sütikre vonatkozó tájékoztató

9.1.     Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Antal Rita e.v.. (Ökotika) sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

9.2.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

9.3.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

 

9.4.     A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat Antal Rita e.v. (Ökotika) alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

10.         A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be megfelelő szülő hozzájárulás nélkül, úgy a lehető̋ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

11.         Az Ön jogai

11.1.      Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Antal Rita e.v. (Ökotika)-tól az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.2.      Ön bármikor jogosult kérni Antal Rita e.v. (Ökotika)-tól, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.3.      Ön bármikor jogosult kérni Vállalkozótól, hogy a rendelkezésre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadja.(mindegyik adatkezelés esetében)

11.4.      Ön bármikor jogosult kérni Antal Rita e.v. (Ökotika)-tól, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén Antal Rita e.v. (Ökotika) a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • Antal Rita e.v. (Ökotika)-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

Antal Rita e.v. (Ökotika) az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.5.      Ön bármikor jogosult kérni Antal Rita e.v. (Ökotika)-tól, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Antal Rita e.v. (Ökotika) törli az Ön személyes adatait, ha

 • Antal Rita e.v. (Ökotika)-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • Antal Rita e.v. (Ökotika) jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Antal Rita e.v. (Ökotika) az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

 

12.         Panaszkezelés

12.1.      Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Antal Rita e.v. (Ökotika) nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

12.2.      A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

12.3.      Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.